J|B

Vedení účetnictví, ekonomické
a daňové poradenství

Komora daňových poradců
Úvod > O společnosti


O společnosti

JB s.r.o. se již od svého vzniku v roce 1998 zabývá poskytováním komplexních služeb pro podnikání v České Republice, a to zejmé účetním, ekonomickým, podnikatelským a daňovým poradenství a vedením účetnictví. Naše společnost patří mezi menší poradenské firmy. Vlastní činnost se uskutečňuje převážně v brněnské kanceláři. Velkou část tvoří provoz komerční účtárny.

Kancelář JB s.r.o.

Za dobu působení na trhu jsme získali praxi v daňových kontrolách, kontrolách živnostenského úřadu, zdravotních pojišťoven i správy sociálního zabezpečení. Zde získané zkušenosti reflektujeme do praxe účtárny, kde každá zakázka podléhá pravidelné vnitřní kontrole prováděné poradcem. Správným nastavením součinnosti různě zkušených pracovníků se snažíme docílit toho, aby kvalita našich výstupů byla výtečná.

Z doplňkových poradenkých aktivit z let po vzniku společnosti se postupem času vyvinul stabilní obor činnosti. S rostoucími zkušenostmi a přibývajícím počtem realizovaných kontraktů se tak v posledních letech stalo podnikatelské, ekonomické, finanční, podnikatelské a daňové poradenství dalším pilířem, o který se opírá naše existence.

Historie

Společnost vznikla v roce 1998 jako rodinný podnik otce a syna Belzových. Zkušenost prvního ze zakladatelů se samostatným podnikáním v oboru sahá do roku 1991, kdy zahájil Ing. Jaroslav Belza starší svojí poradenskou činnost jako živnostník v Kutné Hoře.

Jeho celoživotní praxe s nasazováním výpočetní techniky do řešení úloh z oboru ekonomie vytvořila kvalitní základ pro úspěšný rozvoj v prvních letech naší existence. Jako absolvent Baťovy školy práce a Vysoké školy ekonomické v Praze s dlouholetou praxí v řešení úloh spojených s provozem podniků disponoval velkým množstvím znalostí, které se daří dodnes uplatňovat při řešení našich úloh. Po vzniku společnosti se postupně centrem obchodních aktivit stala kancelář v Brně. V souvislosti s tím postupně přešlo řízení společnosti z otce na syna, který je od roku 2004 již jediným společníkem.

Po založení byla činnost realizována aktivitami zakladatelů. V současnosti společnost pokrývá své závazky z uzavíraných smluv za pomocí kmenových zaměstnanců
a externích spolupracovníků. Již tradičně úzce spolupracujeme se studenty vysokých škol, kterým poskytujeme dlouhodobé stáže.

Představitelé

Patříme mezi právnické osoby oprávněné poskytovat daňové poradenství. Odpovědnou osobou za činnost společnosti je Ing. Jaroslav Belza, daňový poradce, člen Komory daňových poradců České republiky, číslo osvědčení 00004095. Odborná úroveň je budována účastí v programu kontinuálního vzdělávání KDP ČR a systémem vnitřních školení.

Členem vedení společnosti je Ing. Mgr. Zdeňka Gabrhelíková, prokurista, účetní expert a specialista na personální a mzdovou problematiku s dlouholetou praxí v oboru. Poradenský tým doplňují specialisté na audit s několikaletou praxí z nadnárodních poradenských firem.

Kooperace

Při vlastní práci využíváme služeb renomovaných spolupracovníků, zejména advokátů Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., Mgr. Evy Grabarczykové, auditorky Ing. Zdislavy Procházkové, znalkyně v oboru oceňování podniků Ing. Ivany Prchalové Heřboltové, CSc., a dalších.

Působnost

Neomezujeme svůj zájem na určité obory, ale poskytuje služby širokému spektru klientů. Mezi naše zákazníky patří společnosti zaměstnávající několik stovek zaměstnanců, jejichž obrat se pohybuje v řádech několika stovek miliónů korun,
ale také malí živnostníci, kteří provádějí živnost osobně. Mezi stálé zákazníky patří více než 40 firem.

Forma spolupráce

Snažíme se orientovat na individuální situaci každého zákazníka a nabídnout mu kvalitní služby za přijatelnou cenu. Při naší práci se snažíme dosáhnout stavu, aby se náš klient mohl zaměřit na své podnikání a jeho legislativní povinnosti jej obtěžovaly co nejméně. Režim spolupráce je stanoven podle přání a finančních možností klienta. Naše činnost směřuje k tomu, aby se Vaše legislativní problémy staly předmětem našeho řešení. Jsme si plně vědomi faktu, že pro zákazníka je nejlevnější řešení toho problému, který vůbec nevznikne. Proto se snažíme být pečliví a problémy předvídat.

Odměna

Honorář za naše služby je stanoven individuálně. Pro stále zákazníky nabízíme cenový systém konstantních paušálů (již od 800,- Kč/měsíčně). Pro jednorázové zakázky aplikujeme smluvní cenu či hodinovou taxu, která se podle charakteru práce pohybuje od 500,- Kč/hod v závislosti na charakteru zakázky.

Odpovědnost

Jsme si vědomi skutečnosti, že odpovídáme zákazníkům za případnou škodu, která může při naší činnosti vzniknout. Toto riziko se snažíme eliminovat v první řadě dobrým rozdělováním práce, propracovaným a aktualizovaným kontrolním systémem, soustavným vzděláváním pracovníků a snahou budovat ucelené poradenské know-how. Mimo to máme uzavřenou pojistnou smlouvu s renomovanou pojišťovnou, která kryje rizika, která mohou z našeho podnikání vzejít.

Kontaktujte nás

JB s.r.o.
Francouzská 421/87
CZ - 602 00 Brno


Vjezd do areálu: Slepá 15, Brno

člen KDP ČR
č. osvč: 00004095

Tel./Fax: +420 547 250 294
info@jbspol.com
www.jbspol.cz

Kde nás najdete

© 2011 JB s.r.o. | vyrobila OmegaDesign