J|B

Vedení účetnictví, ekonomické
a daňové poradenství

Komora daňových poradců
Úvod > Služby

Naše služby

Daňové poradenství

Poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Dozor nebo řízení finančního oddělení

Vedením finančního oddělení se rozumí nastavování účetních a ekonomických procesů ve finančním úseku s přímou nebo nepřímou vazbou na vedení jednotlivých kmenových zaměstnanců zákazníka. Práce zahrnují zejména analýzu potřeby dokladů podle jejich typů, specifikace náležitostí dokladů, definice způsobu jejich schvalování, evidování, zaúčtování a kontroly. Provádění kontrolní činnosti na úrovni procesů, popřípadě dokladů. Pravidelnou finanční analýzu podniku v rozsahu dle potřeby zákazníka.

Finanční plánování

Finančním plánováním se rozumí zpracování finančního plánu na základě účetnictví, jeho vyhodnocování a analýza odchylek s cílem doporučit vhodná opatření ve vztahu k&nabsp;finančnímu řízení podniku, se zaměřením na identifikaci chyb v účetnictví.

Financování

Konzultace, popř. zprostředkování financování podnikatelských aktivit zákazníka, a to jak z bankovní, tak i nebankovní sféry. Zajištování komunikace s bankou o již dojednaném financování nebo jeho změnách.

Daňové poradenství s mezinárodním prvkem

Poskytování poradenství v oblasti mezinárodního zdaňování, analýzy mezinárodních podnikatelských struk (off-shore, in-shore struktury), projekty na ochranu aktiv, poskytování referencí na osoby specializující se na tuto oblast, zajištění kvalifikované komunikace s těmito osobami, revize závěrů.

Poradenství při operacích s podnikem

Poskytování poradenství při operacích s podnikem (prodej podniku, nájem podniku),a to jak poradenství "ad hoc", tak jako součást nebo vedoucí týmu zajišťující komplexní "due dilligent" včetně případné realizace.

Poradenství v oblasti podnikání a řízení

Činnosti směřující k realizaci strategických záměrů klienta, zahrnující poradenskou činnost a následnou komplexní realizaci. Tato služba zahruje analýzu záměru klienta nebo koncepční návrh řešení. Ve složitějších případech sestavení realizační studie s projektem realizace a následnou realizaci ve vazbě na tuto studii. Mezi řešené záměry patří například optimalizace stávajících podnikových struktur, návrh zcela nových seskupení, likvidace existujících společností, apod.

Poradenství v oblasti přeměn obchodních společností (studie, realizace)

Poskytování poradenství při přeměnách obchodních společností (fúze, rozedělení, změna právní formy, převod jmění na společníka), a to jak poradenství "ad hoc", tak jako součást nebo vedoucí týmu zajišťující komplexní "due dilligent" včetně případné realizace.

Poradenství v oblasti převodových cen (transfer-pricing)

Tvorba dokumentace k tvorbě převodových cen, zajišťování posouzení této dokumentace ze strany správce daně, analýzy rizik a konzultace v této oblasti.

Reporting

Sestavování, revize a analýzi finančních hlášení ve struktuře dle zadání klienta.

Sestavení daňového přiznání k dani silniční

Výpočet, zpracování a podání daňového přiznání k dani silniční, zastoupení zákazníka ve vyměřovacím řízení.

Sestavení daňového přiznání k dani z nemovitostí

Výpočet, zpracování a podání daňového přiznání k dani z nemovitostí, zastoupení zákazníka ve vyměřovacím řízení.

Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

výpočet daně a zpracování a podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob v plné moci zákazníka, splatnost daně v termínu do 30. června

Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob

Výpočet daně, zpracování a podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Sestavení daňového přiznání k DPH

výpočet daně, zpracování a podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, zpracování a podání souhrnného hlášení

Sestavení konsolidované účetní závěrky

Poradenství a účetní služby spočívající v definici konsolidačního celku, tvorbě či aktualizaci konsolidačních pravidel, tvorbě či aktualizaci konsolidačních tabulek, výpočtu konsolidačních úprav, sestavení konsolidované závěrky v rozsahu konsolidovaná rozvaha, konsolidovaný výkaz zisku a ztráty a konsolidovaná příloha. Možnost následného ověření auditorem.

Sestavení přehledů o příjmech a výdajích

výpočet pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, sestavení přehledu o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a všeobecnou zdravotní pojišťovnu

Sestavení vyúčtování daně z příjmů fyzických osob nebo daně z příjmů vybírané srážkou dle zvláštní sazby

Zpracování a podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob nebo daně z příjmů vybírané srážkou dle zvláštní sazby na základě údajů ze mzdové agendy.

Sestavování statistických hlášení a výkazů

Činnosti směřující ke splnění pvinností uložených Českým statistickým úřadem v rámci statistických zjišťování, tedy zejména sestavování statistických hlášení a jejich doručování a projednávání.

Služby týkající se organizačních složek v zahraničí

Konzultace a případně realizace organizačních složek podnikatelů v zahraničí.

Služby v oblasti podnikových informačních systémů

Komplexní poradenství a realizace projektů spočívajících v zavádění podnikových informačních systémů (ERP). Služby zahrnují nejealizací zpracování situační analýzi, ale   i revizi licenční smlouvy a smluv s ní souvisejících a následnou komunikaci s dodavatelem zvoleného informačního systému. Vzhledem ke zkukšenostem z této činnosti dokážeme identifikovat problematické oblasti, dopředu nezávisle hodnotit projektové parametry zavádění (nezbytný a zejména reálný čas, úplné náklady, potřebné zdroje) a umožnit tak zákazníkovi před vynaložením značných nákladů příjmout opatření, které směřují k racionálnímu dosažení jeho záměrů.

Konzultace v oblasti mezinárodního obchodu a převodových cen

Konzultace v oblasti mezinárodního obchodu s důrazem na daňový prvek a financování.

Žádosti o vrácení DPH z jiných členských států EU

Sestavení a podání žádostí o vracení DPH z jiných členských států Evropské Unie včetně zastoupení při komunikaci se zahraniční daňovou správou v této věci. Službu poskytujeme zejména stálým klientům.

Vedení daňové evidence pro účely daně z příjmů

vedení daňové evidence příjmů a výdajů podle §7b, vedení evidence pohledávek, závazků a dlouhodobého majetku, sestavování karet časového rozlišení

Vedení daňové evidence pro účely DPH

vedení daňové evidence podle §100 ZDPH pro účely sestavení daňového přiznání k dani z přidané hodnoty a statistického hlášení

Vedení evidence pro daň silniční

vedení evidence o zaplacené dani a zálohách dle § 10 odst. 7 ZDS

Vedení evidence příjmů a pohledávek

vedení evidence příjmů pro účely stanovení základu daně z příjmů v souladu s §7 odst. 8 zákona o daních z příjmů

Vedení mzdové agendy pro zaměstnance

Zpracováním mezd se rozumí soustava prací zahrnující zejména výpočet mzdy pro stanovený počet zaměstnanců objednatele, kteří jsou v pracovně–právním poměru na základě personálních spisů jednotlivých zaměstnanců a podkladů, které objednatel předá v rámci měsíčního zadání, zhotovení výplatních lístku pro každého jednotlivého zaměstnance, zhotovení výplatní listiny mezd, pokud jsou mzdy vypláceny v hotovosti, sestavení rekapitulace mezd, sestavením převodního příkazu do banky na platby, jež z výpočtu bezprostředně vyplývají, splnění povinnosti uložené zaměstnavateli v §10 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, splnění povinnosti uložené zaměstnavateli v § 25 odstavec 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

Vedení personální a mzdové agendy pro brigádníky

vedení agendy osobních údajů o brigádnících, asistence s vyplněním daňového prohlášení, zpracování mezd pro brigádníky, vedení agendy mzdových listů a měsíčních mzdových rekapitulací

Vedení personálních spisů brigádníky

Vedení personálních spisů pro osoby vykonávající práci pro obědnatele na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Tím se rozumí soustava prací zahrnujících zejména shromažďování, zakládání a archivaci dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce a jejich dodatků a dalších dokladů, které dokumentují poměr zaměstnance a zaměstnavatele, poradenství vztahující se k dokumentům uvedeným výše, popřípadě poskytování návrhu takovýchto dokumentů na základě informací a požadavků objednatele tak, aby uvedené dokumenty byly v souladu s platnou legislativou, plnění povinnosti uvedených v § 33 a násl. a v § 35 a násl. zákona č. 582/1992 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a shromažďování dokladů, které se váží na plnění těchto povinností a zastoupení před správou sociálního zabezpečení při plnění nepeněžitých povinností zaměstnavatele, plnění povinností uvedených v § 25 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, a shromažďování dokladů, které se váží na plnění těchto povinností a zastoupení před zdravotními pojišťovnami, u kterých jsou pojištěni zaměstnanci objednatele, plnění povinností uvedených v § 38j zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a shromažďování dokladů, které se váží na plnění těchto povinností.

Vedení personálních spisů zaměstnanců

Vedením personálních spisů zaměstnanců se rozumí soustava prací zahrnujících zejména shromažďování, zakládání a archivaci pracovních smluv a jejich dodatků a dalších dokladů, které dokumentují pracovně právní či jiný obdobný poměr zaměstnance a zaměstnavatele, poradenství vztahující se k dokumentům uvedeným výše, popřípadě poskytování návrhu takovýchto dokumentů na základě informací a požadavků objednatele tak, aby uvedené dokumenty byly v souladu s platnou legislativou, plnění povinnosti uvedených v § 33 a násl. a v § 35 a násl. zákona č. 582/1992 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a shromažďování dokladů, které se váží na plnění těchto povinností a zastoupení před správou sociálního zabezpečení při plnění nepeněžitých povinností zaměstnavatele, plnění povinností uvedených v § 25 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, a shromažďování dokladů, které se váží na plnění těchto povinností a zastoupení před zdravotními pojišťovnami, u kterých jsou pojištěni zaměstnanci objednatele, plnění povinností uvedených v § 38j zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a shromažďování dokladů, které se váží na plnění těchto povinností.

Vedení účetnictví, zpracování účetní závěrky

"Vedením účetnictví se rozumí soustava prací, které vedou ke zhotovení účetních knih a zpracování řádné účetní závěrky. Vedení podvojného účetnictví zahrnuje zpracování účetních dokladů, zpracování účetních knih a sestavení řádné účetní závěrky. Zpracováním účetních dokladů se rozumí zejména třídění, popřípadě nalepování, a zakládání do pořadačů písemností definovaných v §11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dalších dokladů a listin, jež se vztahují k účetnictví. Zpracováním účetních knih se rozumí zejména účetní posouzení obsahu prvotních dokladů, rozhodnutí o způsobu jejich zápisu do účetních knih v rámci dohodnutého strukturálního členění a realizace tohoto zápisu prostřednictvím prostředků výpočetní techniky.Sestavením řádné účetní závěrky se rozumí zejména uzavření účetních knih, přípravou inventarizace stavů na rozvahových účtech, sestavením výkazů a listin stanovených v §18 a násl. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. "

Zajištění ověření účetní závěrky auditorem

Tyto činnosti zahrnují zejména asistenci při výběru auditora, příprava na audit, asistence při auditu, zastoupení při komunikaci s auditorem, projednání zprávy auditora, projednání zjištění auditu, projednání doporučení auditora a asistenci nebo zajištění realizace těchto doporučení. Auditorům nabízíme služby asistenta auditora, tedy zejména jednotlivé činnosti spojené s prováděním auditu - účast na inventurách, dotazování, sběru dat, analýzi čísel, formulací zjištění, to vše v podobě spisu auditora.

Zastoupení před úřady na základě plné moci

projednání veškerých sestavených podání s příslušnými úřady

Zastoupení před úřady na základě generální plné moci

Zastoupení v daňovém řízení, při kontrolách a ve správním řízení vedeného úřady (v měsíční odměně je zahrnuto zastoupení při pravidelných úkonech, nad rámec pravidelné odměny jde zastoupení v daňové kontrole, vytýkacím řízení,správním řízení či soudním řízení správním).

Zastupování v kontrolách a správních řízeních

Zastupení klienta při kontrolách prováděných státními úřady na základě zákona o státní kontrole nebo na základě správníh řádu (živnostenský úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, apod.).

Zastupování ve sporech se správcem daně

Zastoupení klienta v problematických daňových kontrolách, včetně zastoupení v soudním řízení správním.

Zpracování mezd pro brigádníky

Zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin

Zveřejněním účetní závěrky ve sbírce listin se rozumí zajištění převodu účetní závěrky do elektronické podoby v souladu s technickou specifikací pro předávání digitalizovaných listin do Sbírky listin obchodního rejstříku a její zaslání k založení příslušnému rejstříkovému soudu.

Kontaktujte nás

JB s.r.o.
Francouzská 421/87
CZ - 602 00 Brno


Vjezd do areálu: Slepá 15, Brno

člen KDP ČR
č. osvč: 00004095

Tel./Fax: +420 547 250 294
info@jbspol.com
www.jbspol.cz

Kde nás najdete

© 2011 JB s.r.o. | vyrobila OmegaDesign